Norbertijn worden

Elke zondag bidden wij de Heer om roepingen voor onze abdij: jonge christenen die zich door de Heer geroepen weten om hier in te treden.

Een jonge man die onze abdij wil leren kennen, gaat als volgt te werk. Hij maakt zijn verlangen schriftelijk kenbaar aan de opleidingsverantwoordelijke. Deze zal hem dan uitnodigen voor een gesprek. Als beide partijen het zien zitten, kan de jongere enkele dagen komen logeren.
De eerste stap die gezet wordt is de ‘aanvraag tot het postulaat’, gericht aan de abt. Het postulaat is een meer intense vorm van kennismaking met het leven in de abdij, reeds levend in de gemeenschap of nog thuis. Hiervoor wordt meestal enkele maanden uitgetrokken.
Wanneer de postulant wil intreden, schrijft hij zijn aanvraag tot het postulaat, gericht aan de abt. Het postulaat is een intensere vorm van kennismaking met het abdijleven, reeds levend in de gemeenschap of nog thuis. Hiervoor wordt meestal enkele maanden uitgetrokken.
Wanneer de postulant wil intreden in de abdijgemeenschap, schrijft hij zijn aanvraag tot het novicaat, eveneens gericht tot de abt. Als de abt en zijn raad het licht op groen zetten, volgt de inkleding.

Het noviciaat duurt twee jaar. De bedoeling van het noviciaat is ingroeien in de gemeenschap. In het eerste jaar krijgt de novice enkele cursussen in de abdij (geschiedenis en spiritualiteit van de orde, de regel van Augustinus, de geloften, enz.). Vanaf het tweede jaar vindt er, wat studieprogramma betreft, een opsplitsing plaats. De priesterkandidaten beginnen aan hun priesteropleiding die zes jaar duurt: twee jaar filosofie en vier jaar theologie. De broederkandidaten krijgen een eigen vorming. Daarnaast krijgen ze ook een taak in de abdij, rekening houdend met hun vooropleiding en de noden in de abdij.

Broeder- en priesterkandidaten leven tijdens hun opleiding samen in één groep, want allen zijn op de eerste plaats ‘norbertijn’. Ze krijgen nog enkele gemeenschappelijke lessen.

Na het noviciaat van twee jaar dient er zich voor allen een nieuwe stap aan: de aanvraag tot de tijdelijke professie. Door zijn tijdelijke professie verbindt de kandidaat zich voor drie jaar aan de abdijgemeenschap en legt hij de drie geloften af (armoede, gewijd celibaat, gehoorzaamheid). Na deze drie jaar doet men gewoonlijk zijn ‘aanvraag tot de eeuwige professie’. De eeuwige professie is een definitief, levenslang engagement van de kandidaat tegenover de abdij en van de abdij tegenover de kandidaat. De eeuwig geprofeste broeders ontvangen van de abt, na overleg, een voltijdse taak.Na de eeuwige professie volgt voor de priesterkandidaten de aanstelling tot lector en acoliet door de abt, de diakenwijding en tenslotte de priesterwijding door een bisschop. Nadien krijgen ze als priester een bediening toegewezen. Sommigen gaan eerst nog verder studeren.

Jonge christenen die wat meer willen weten over ons leven en die zich misschien geroepen voelen om ons leven te delen, kunnen contact opnemen:

  • Abt Frederic Testaert o.praem., novicemeester
  • Norbertijnenabdij van Postel
  • Abdijlaan 16
  • 2400 Mol (Postel)

  • tel. 014/37.81.21
  • abtfrederic@abdijpostel.be